Przeskocz do treści

Rodzina zastępcza – nowa rodzina!

Co to jest rodzina zastępcza i kto może podjąć się wypełniania takiej funkcji?

Rodzina zastępcza, to rodzina, która przejmuje opiekę nad dzieckiem, jego biologiczni rodzice są nieznani bądź pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono władzę rodzicielską.
Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.


Jakie warunki muszą spełniać kandydaci do założenia rodziny zastępczej?

Według prawa pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom bądź osobom niebędącym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają warunki:

 • dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie być ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władzy rodzicielskiej nie zawieszono;
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • nie być chorym na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 • uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto są jeszcze dodatkowe warunki:

 • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Co jest uwzględniane przy doborze rodziny zastęczej dla dziecka?

Uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę nierozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Co jest brane pod uwagę w Centrum Pomocy Rodzinie przy rozpatrywaniu wniosków kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastpępczej?

 • predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia tej funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej,
 • umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach,
 • informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym,
 • warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.JJakie obowiązki mają rodzice zastępczy?

 • sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem,
 • zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju,
 • współdziałania z powiatowym centrum pomocy rodzinie,
 • uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy lub inny podmiot.


Jakie prawa mają rodzicie zastępczy?

 • reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej czy zasiłku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem jednak, że prawo to przysługuje tylko tym rodzinom, w których dziecko zostało umieszczone na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego,
 • uzyskania, w powiatowym centrum pomocy rodzinie, szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej, informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych oraz o konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno - wychowawczą lub resocjalizacyjną,
 • kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 • wsparcia ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów,
 • wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem; zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania; wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy tą rodziną a starostą (umowy cywilnoprawnej), ? jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich,
 • pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Czy rodzinie zastępczej przysługuje pomoc finansowa?

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest, od 1 października 2006 r., kwota 1 647 zł. nazywana ustawowo "podstawą".
Wysokość pomocy, o której mowa powyżej uzależniona jest m.in. od wieku dziecka i jego stanu zdrowia, a także niedostosowania społecznego dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Źródło

Zostaw dobre słowo :-)